Spotkania w siedzibie stowarzyszenia

Od środy 15 lipca w stałych terminach wznawiamy spotkania  w siedzibie stowarzyszenia w ramach  działań wspierająco – samopomocowych. Osoby chcące wziąć w nich udział proszone są o kontakt telefoniczny. Na spotkaniach obowiązuje regulamin, który zamieszczamy poniżej:

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OBOWIĄZUJĄCY W NA TERENIE SIEDZIBY CIESZYŃSKIEGO STOWARZYSZENIA OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO „WIĘŹ” W CIESZYNIE W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM I PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

Cieszyn, dnia 10 lipca 2020 r.

 

 1. Regulamin dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie siedziby Stowarzyszenia.
 2. Od 15 lipca 2020 r. członkowie i beneficjenci projektów Stowarzyszenia mogą brać udział w spotkaniach i zajęciach organizowanych w siedzibie Stowarzyszenia.
 3. W celu zapewnienia optymalnego sposobu organizacji zajęć, liczba i skład obecnych osób na każdym spotkaniu zostanie ustalona telefonicznie.
 4. Dystans między wszystkimi osobami przebywającymi w Stowarzyszeniu powinien wynosić nie mniej niż 1,5 metra.
 5. Po wejściu do siedziby stowarzyszenia należy zdezynfekować lub umyć dłonie ciepłą wodą z mydłem.
 6. Stowarzyszenie zapewnia środki ochrony osobistej: maseczki jednorazowe, mydło, ręczniki papierowe oraz środki do dezynfekcji na bazie alkoholu min. 60% umieszczone przy wejściu i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku.
 7. W trakcie zajęć zaleca się przysłanianie ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy.
 8. Przy każdorazowym wejściu do budynku oraz w przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów chorobowych, uczestnicy spotkań lub ich opiekunowie, muszą wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała.
 9. W zajęciach może brać udział wyłącznie osoba nie wykazująca objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 10. Zużyte środki ochrony indywidualnej należy wyrzucać do specjalnie zamykanych i opisanych pojemników znajdujących się na terenie siedziby Stowarzyszenia.
 11. Zakazuje się pozostawiania telefonów komórkowych i innych przedmiotów osobistego użytku na powierzchniach ogólnodostępnych.
 12. Jeżeli uczestnik zajęć przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej zostanie odizolowany w osobnej sali z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. Osoba ta powinna założyć osłonę ust i nosa. Należy zawiadomić rodzinę lub osobę wskazaną do kontaktu o zaistniałej sytuacji. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczna i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. W przypadku pogarszania się stanu zdrowia osoby, należy powiadomić pogotowie ratunkowe i poinformować o objawach. Należy ustalić listę osób, z którymi podejrzewana o zakażenie osoba miała kontakt, a także miejsc/pomieszczeń, w których przebywała, celem gruntownego ich umycia i dezynfekcji.

Komentarze są wyłączone.