Zebranie Walne 2023

Zebranie odbyło się w dniu 21.06.2023.  Na zebraniu obecnych było 21 członków Stowarzyszenia i jeden gość. Po przywitaniu wszystkich przez Prezesa Stowarzyszenia Marka Maleszę przystąpiono do wyboru przewodniczącego i sekretarza zebrania. Księgowa stowarzyszenia pani Magdalena Woźniak przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok 2022 i odpowiadała na pytania uczestników. Sprawozdanie merytoryczne natomiast przedstawiła Prezes Stowarzyszenia Marek Malesza. Następnie głos zabrała przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pani Anna Kowalik, która omówiła sprawozdanie z działalności komisji i przeprowadzonej kontroli. Kończąc swoje wystąpienie wystąpiła w imieniu Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi z działalności za ubiegły rok. W związku z rezygnacją wiceprezesa Marcina Rozuma z Zarządu Stowarzyszenia, odbyły się wybory uzupełniające. Zgromadzenie Walne poprzez głosowanie wybrało p. Irenę Fluder-Kudzię do składu czteroosobowego Zarządu. Na zebraniu podjęto uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2022.

Możliwość komentowania została wyłączona.