Cele

Stowarzyszenie „Więź” prowadzi szeroko pojęte działania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego. Naszym celem jest pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzinom, a w szczególności:

  • działalność wspierająca w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych
  • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • podejmowanie działań na rzecz rehabilitacji i zatrudniania osób chorych psychicznie
  • prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie chorób psychicznych
  • mobilizowanie opinii społecznej i środowisk opiniotwórczych na rzecz ochrony zdrowia psychicznego
  • współudział w tworzeniu nowych i rozwoju istniejących placówek zdrowia psychicznego
  • ustalanie wspólnie z kierownictwem placówek psychiatrycznych potrzeb w zakresie lecznictwa i pomoc w ich urzeczywistnianiu

Możliwość komentowania została wyłączona.