Geneza i cele

Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „WIĘŹ” powstało w odpowiedzi na ogromne potrzeby środowiska, by nie pozostawić samym sobie ludzi borykających się z problemami zdrowia psychicznego.

Nikt z nas nie lubi być osamotnionym i to szczególnie wtedy, gdy trudności wydają się tylko piętrzyć i nas przerastać. Dlatego nie stój z boku obojętnie i przełam…

…swój lęk…

przed nieznanym….?!

 

Cele

Nasze stowarzyszenie prowadzi szeroko pojęte działania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego. Naszym celem jest pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzinom, a w szczególności:

  • działalność wspierająca w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych
  • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • podejmowanie działań na rzecz rehabilitacji i zatrudniania osób chorych psychicznie
  • prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie chorób psychicznych
  • mobilizowanie opinii społecznej i środowisk opiniotwórczych na rzecz ochrony zdrowia psychicznego
  • współudział w tworzeniu nowych i rozwoju istniejących placówek zdrowia psychicznego
  • ustalanie wspólnie z kierownictwem placówek psychiatrycznych potrzeb w zakresie lecznictwa i pomoc w ich urzeczywistnianiu

Możliwość komentowania została wyłączona.