O nas

Geneza

Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „WIĘŹ” powstało w odpowiedzi na ogromne potrzeby środowiska, by nie pozostawić samym sobie ludzi borykających się z problemami zdrowia psychicznego.

Nikt z nas nie lubi być osamotnionym i to szczególnie wtedy, gdy trudności wydają się tylko piętrzyć i nas przerastać. Dlatego nie stój z boku obojętnie i przełam…

…swój lęk…

przed nieznanym….?!

 

Cele

Nasze stowarzyszenie prowadzi szeroko pojęte działania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego. Naszym celem jest pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzinom, a w szczególności:

 • działalność wspierająca w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • podejmowanie działań na rzecz rehabilitacji i zatrudniania osób chorych psychicznie
 • prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie chorób psychicznych
 • mobilizowanie opinii społecznej i środowisk opiniotwórczych na rzecz ochrony zdrowia psychicznego
 • współudział w tworzeniu nowych i rozwoju istniejących placówek zdrowia psychicznego
 • ustalanie wspólnie z kierownictwem placówek psychiatrycznych potrzeb w zakresie lecznictwa i pomoc w ich urzeczywistnianiu

Co robimy

Stowarzyszenie realizuje zadania:

1) „Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2017 – 2020”

Cieszyn, ul. Bielska 4/12 ,tel. 852 41 78

Umowa nr PCPR.032.485.2016 zawarta w dniu 30 grudnia 2016 roku w Cieszynie.

http://www.dow-cieszyn.pl/

Zadanie powierzone przez  Starostwo Powiatowe w Cieszynie. Uczestnicy Ośrodka korzystają z usług na podstawie decyzji wydanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

2) „Działania wspierająco-samopomocowe dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin w Cieszynie”
Cieszyn, ul. Bielska 4
spotykamy się w stałych terminach w budynku nr 12, ( boczne wejście,  I piętro, sala nr 5 )
środy w godzinach           14.00-17.00
czwartki w godzinach      11.00-14.00   oraz dodatkowo według bieżących ustaleń

Zadanie wpierane finansowo przez Gminę Cieszyn
zgodnie z umową  nr  032.51.2019  z dnia  15.01.2019

W ramach działań organizowane są:

 • Spotkania integracyjne z okazji świąt, zabawy, festyny, grille
 • Wyjścia do kina, teatru, na basen, kręgle
 • Wycieczki turystyczno-krajoznawcze
 • Terapie zajęciowe, plenery malarsko-fotograficzne
 • Spotkania z pracownikiem socjalnym, psychologiem itp.
 

Zapraszamy!

 

Siedziba Stowarzyszenia     Cieszyn, ul. Bielska 4

Skład Zarządu:

Prezes                  Joanna Cichy
Wiceprezes          Marcin Rozum
Skarbnik              Robert Pytel
Członek                Marek Malesza

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca      Anna  Kowalik
Sekretarz                 Izabella Wodecka
Członek                    Barbara Pierchała

Dyżur członka zarządu w czasie stałych godzin spotkań

Leave a Comment